ZAWIADOMIENIE dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

ZAWIADOMIENIE

 dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

Burmistrz Kleszczel zawiadamia, iż na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) na terenie gminy Kleszczele będą przeprowadzane kontrole w zakresie przestrzegania obowiązków spoczywających na właścicielu nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w tym stwierdzenia posiadania umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kleszczele oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Osoby, które nie spełniły obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny w wysokości 500 zł, na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Natomiast w przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny w wysokości do 5 000 zł.

 

Kleszczele, dnia 3 lutego 2022 r.

BURMISTRZ

 /-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Powrót na początek strony