O gminie

Gmina liczy ok. 2257 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2023 r.), z tego ok.  1144 zamieszkuje w Kleszczelach. Gmina Kleszczele zajmuje obszar 142 km2. W gminie użytki rolne i grunty pozostałe zajmują 63 % powierzchni, natomiast lasy i grunty leśne stanowią ok. 37 % powierzchni gminy.

Teren gminy jest w całości łagodnie ukształtowany, chociaż w wielu miejscach urozmaicony grupami niewysokich wzniesień i płytkich obniżeń. Północno - wschodnia część gminy jest równiną gliniastą, urozmaiconą przez liczne wzgórza czołowomorenowe. Najbardziej rozległą formą morfologiczną jest morena czołowa składająca się z kilku wzgórz w okolicy Dobrowody. Drugim elementem morfologicznym gminy jest dolina Nurca będąca płaskim i zatorfionym obniżeniem. Między miejscowościami Pogreby na zachodzie i drogą Kleszczele - Połowce na wschodzie występują pagórki kemowe. Nieco dalej na południe występują dwa ciągi wzgórz ozowych. Ciągną się od miejscowości Gruzka, poprzez Dasze do Czeremchy.

Sieć rzeczną gminy stanowi rzeka Nurzec wraz z dopływem Dobrowódka, rzeka Policzna oraz Biała. Pod względem hydrograficznym obszar gminy należy w 79 % do dorzecza Bugu i położony jest w obrębie zlewni Nurca. Pozostały obszar należy do dorzecza rzeki Narew i położony jest w obrębie zlewni rzeki Białej. Rzeka Nurzec odgrywa istotną rolę w gospodarce wodnej gminy i na jej cieku w 2002 r. zakończono budowę zbiornika wodnego - Repczyce o powierzchni 10 ha lustra wody.

Główną dziedziną gospodarki jest rolnictwo z przewagą sektora gospodarki indywidualnej. W przeważającej części są tu gospodarstwa małe o pow. 3 - 8 ha prowadzące wielokierunkową produkcję. Kleszczele stały się ośrodkiem rozwoju drobnego przemysłu oraz pełnią funkcję obsługi ludności gminy. Gmina jest zwodociągowana w 98 %. W Kleszczelach funkcjonuje oczyszczalnia ścieków oraz sukcesywnie rozbudowywana jest sieć kanalizacyjna.

Gmina Kleszczele jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Puszczy Białowieskiej oraz Euroregionu Puszczy Białowieskiej obejmującego swym zasięgiem gminy Stowarzyszenia po stronie polskiej oraz tereny przygraniczne po stronie białoruskiej.

Gmina Kleszczele położona jest na Równinie Bielskiej w południowo – wschodniej części województwa podlaskiego, w obszarze Zielonych Płuc Polski. Od wschodu teren gminy przylega do granicy Państwa, od południa graniczy z gminami Czeremcha i Milejczyce, od zachodu z gminą Boćki, od północy z gminami Orla i Dubicze Cerkiewne.

Według  fizyczno – geograficznej regionalizacji Polski gmina położona jest w podprowincji Wysoczyzny Podlasko – Białoruskiej, makroregionie Niziny Północno – Podlaskiej i mezoregionie Równiny Bielskiej. 

Tereny gminy wyróżniają szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Lasy wschodniej części obszaru gminy stanowią łączność z Puszczą Białowieską. Gmina położona jest na styku kultur ukraińskiej, polskiej i białoruskiej. Ta różnorodność przejawia się w folklorze, architekturze i wyznaniu religijnym lokalnej społeczności.

Siedzibą administracyjną jest miasto Kleszczele oddalone od Białegostoku o 75 km oraz 25 km od Hajnówki – siedziby powiatu. Przez gminę przebiegają linie kolejowe Siedlce – Siemianówka i Siedlce - Białystok oraz droga krajowa do przejścia granicznego z Białorusią w Połowcach oddalonego od Kleszczel o 12 km.

Powrót na początek strony