Deklaracja dostępności serwisu WWW - Urząd Miejski w Kleszczelach

Urząd Miejski w Kleszczelach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej WWW - Urząd Miejski w Kleszczelach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego WWW - Urząd Miejski w Kleszczelach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

• część nagrań z sesji Rady Miejskiej w Kleszczelach nie posiada napisów

• część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia:

• nagrania zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

• niektóre dokumenty zostały wytworzone w innych instytucjach

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-12-21. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Chmielewska, adres poczty elektronicznej joanna.chmielewska@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 856818004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Wejście do budynku odbywa się po schodach. Do budynku prowadzi 1 wejście (od ul. 1 Maja). Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni.

Urząd mieści się na parterze.  Hol wejściowy umożliwia swobodne poruszanie się.  W holu zamieszczona jest informacja  o umiejscowieniu poszczególnych stanowisk pracy. Korytarz znajdujący się na lewo prowadzący do sekretariatu jest na jednostopniowym podwyższeniu oznakowanym pasem żółto - czarnym kontrastowym, dość wąski uniemożliwiający poruszanie się na wózku. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku są tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a  wraz z NFC.

W budynku jest pętla indukcyjna. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Osoby poruszające się z psem asystującym lub psem przewodnikiem mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.

Interesanci mogą kontaktować się z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw za pomocą telefonu, faxu, poczty elektronicznej.

Bezpośredni kontakt pracowników Urzędu z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych  jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe po uprzednim kontakcie.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie ma miejsc parkingowych. Najbliższy parking znajduje się ok. 70 m od budynku przy ulicy Plac Parkowy z wyznaczony miejscem dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki.

Budynek Urzędu Miejskiego w Kleszczelach przy ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Do budynku prowadzą dwa wejścia (od strony północnej i południowej). Wejście do budynku od strony południowej odbywa się po schodach. Brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w postaci platform lub pochylni.

Urząd mieści się na pierwszym piętrze. Dostęp na pierwszą kondygnację budynku odbywa się schodami. Stopnie schodów wewnętrznych oznakowane zostały pasami żółto - czarnymi, kontrastowymi. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku są tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a  wraz z NFC.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

Osoby poruszające się z psem asystującym lub psem przewodnikiem mają możliwość wejścia i poruszania się po budynku.

Interesanci mogą kontaktować się z pracownikami urzędu w celu załatwienia spraw za pomocą telefonu, faxu, poczty elektronicznej.

Bezpośredni kontakt pracowników Urzędu z interesantami, dla których budynek ze względów architektonicznych  jest niedostępny, zapewniony jest poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe po uprzednim kontakcie.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Koordynatorzy dostępności

Informacje o koordynatorze dostępności znajdują sie na stronie https://bip-umkleszczele.wrotapodlasia.pl/dostpno/

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis internetowy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Klauzula informacyjna [pdf] dotycząca danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Powrót na początek strony