INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Burmistrz Kleszczel zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2022 r. Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr XXVIII/246/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r., poz. 5872) oraz w dniu 20 lutego 2023 r. Rada Miejska w Kleszczelach podjęła uchwałę Nr XXX/264/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r., poz. 1037).  

INFORMUJE SIĘ, ŻE WSZYSCY MIESZKAŃCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGOWANIA ODPADÓW POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH.

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 stycznia 2023 r. w Gminie Kleszczele będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

1)  dla nieruchomości stale zamieszkałych:

 

  • 33,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość,
  • 17,00 zł miesięcznie od szóstej i kolejnej osoby w przypadku, gdy daną nieruchomość zamieszkuje powyżej 5 osób w zabudowie jednorodzinnej oraz od szóstej i kolejnej osoby zamieszkującej lokal mieszkalny w zabudowie wielolokalowej,
  • zwalnia się z części w/w opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • 66,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, niezależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Po uzyskaniu informacji o braku segregacji odpadów od firmy odbierającej odpady Burmistrz z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę  opłaty podwyższonej.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.

2) dla nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej - opłatę  oblicza się jako sumę opłat dla nieruchomości stale zamieszkałych oraz iloczynu liczby pojemników lub worków i stawki za pojemnik lub worek:

 

  1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz pojemnika lub worka o określonej pojemności wynosi:

a) o pojemności 80 l w wysokości 17,80 zł,

b) o pojemności 120 l w wysokości 26,80 zł,

c) o pojemności 240 l w wysokości 53,60 zł,

d) pojemnik 1100 l w wysokości 245,60 zł,

e) pojemnik 5500 l w wysokości 1228,30 zł,

f) pojemnik 7000 l w wysokości 1563,30 zł,

g) worek 80 l w wysokości 17,80 zł,

h) worek 120 l w wysokości 26,80 zł.

2) jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz pojemnika lub worka o określonej pojemności wynosi:

a) pojemnik 80 l w wysokości 35,60 zł,

b) pojemnik 120 l w wysokości 53,60 zł,

c) pojemnik 240 l w wysokości 107,20 zł,

d) pojemnik 1100 l w wysokości 491,20 zł,

e) pojemnik 5500 l w wysokości 2456,60 zł,

f) pojemnik 7000 l w wysokości 3126,60 zł,

g) worek 80 l w wysokości 35,60 zł,

h) worek 120 l w wysokości 53,60 zł.

 

3) ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

  1. 206,00 zł za rok w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny,
  2. 412,00 zł za rok w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kleszczelach BS Hajnówka nr 52 8071 0006 0018 8290 2000 0270, w kasie Urzędu Miejskiego w Kleszczelach lub u inkasenta bez wezwania w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec – do 15 marca;

2) za kwiecień, maj, czerwiec – do 15 czerwca;

3) za lipiec, sierpień, wrzesień – do 15 września;

4) za październik, listopad, grudzień – do 15 grudnia.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty na poczet 2023 roku, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku.

 

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, ryczałtową roczną opłatę uiszcza się z góry bez wezwania do 15 września każdego roku za bieżący rok. W przypadku, gdy obowiązek uiszczenia opłaty powstał po 15 września danego roku, opłatę w pełnej wysokości uiszcza się w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, dla którego powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

Od 1 marca 2023 r. obowiązuje nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Kleszczelach, pokój nr 10 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Załatwianie spraw/Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku). Deklarację o zmianie danych należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz nowej stawce opłaty. Zawiadomienie zostanie doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienianej opłaty, który przypada na dzień 15 marca 2023 r. w przypadku nieruchomości stale zamieszkałych. Dla domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe powyższe zawiadomienie zostanie doręczone do 15 września 2023 r.

Kleszczele, dnia 23 lutego 2023 r.

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Powrót na początek strony