Informacja - zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Burmistrz Kleszczel, informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są dokonania zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenia niezwłocznie do Urzędu Miejskiego w Kleszczelach, ul. 1 Maja 4, 17-250 Kleszczele, w terminie do 31 marca 2023 r.

 

Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Przypominam również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana
w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

 

Kleszczele, dnia 26 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

Powrót na początek strony