Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”

KPO_PCZP_poziom_zestawienie_podstawowe_ CMYK-1.jpg

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń do programu „Czyste Powietrze”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczelach informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie bądź uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz ermomodernizacji domów jednorodzinnych, co za tym idzie efektywnie zarządzać energią.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

  • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Druki żądania wydania zaświadczenia można pobrać i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10.

Żądanie wydanie zaświadczenia można składać:

  • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 10

  • za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 85 68 18 069 bądź 85 68 18 004 wew.26

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art.13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz art.411 ust.10n pkt.2 ustawy z dnia 27.04.2001 roku – Prawo ochrony środowiska w związku z art.29 ustawy z dnia 23.11.2003 roku o świadczeniach rodzinnych informujemy, o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleszczelach, ul. 1 Maja 10, 17-250 Kleszczele,

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 85 6818069, adres e-mail: mops@um.kleszczele.wrotapodlasia.pl

3. Pana/Pani dane będą pobrane oraz przetwarzane w celu realizacji zadań określonych Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji żądania.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane będą przechowywane przez okres 10 lat – osobom którym wydano zaświadczenia.

6. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Powrót na początek strony