Zawiadomienie o wyborze oferty - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Kleszczele, dnia 04 listopada 2022 r.

BURMISTRZ KLESZCZEL

  1. 1 Maja 4

17-250 Kleszczele

 

RGK.271.3.7.2022.MK

 

Dotyczy: zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Przebudowa drogi gminnej Saki-Grabowiec

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Projektów i Usług Budowlanych Mirosław Jerzy Iwaniuk

  1. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka

 

Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta wybranego Wykonawcy zawiera cenę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

L.p.

Nazwa firmy

Cena brutto za wykonanie zadania

Uwagi

1.

Biuro Projektów i Usług Budowlanych Mirosław Jerzy Iwaniuk

ul. Skarpowa 3, 17-200 Hajnówka

 

 

35 670,00

 

 

 

BURMISTRZ

mgr inż. Aleksander Sielicki

 

Powrót na początek strony