Informacja o wynikach konsultacji „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.”

Informacja

o wynikach konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.”

Konsultacje przeprowadzono zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXI/258/10 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji (DZ. Urz. Woj. Podl. Nr 290, poz. 3723).

Projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.” został podany do konsultacji w dniu 19 października 2023 r. poprzez umieszczenie ogłoszenia o przedmiocie konsultacji na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz był udostępniony do wglądu w pokoju Nr 8 Urzędu.

Konsultacje zostały przeprowadzone terminie od 19 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. poprzez przyjmowanie w formie pisemnej uwag i wniosków na Formularzu, określonym załącznikiem do zarządzenia Nr 367/2023 Burmistrza Kleszczel z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. Wypełnione formularze można było składać osobiście w Urzędzie Miejskim, przesyłać listownie na adres Urzędu lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP lub na adres e-mail: kleszczele@wrotapodlasia.pl. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji był Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kleszczelach.

W okresie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęły do Urzędu żadne uwagi czy wnioski co do treści projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.”.

Wobec powyższego projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Kleszczele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.” zostaje przekazany do uchwalenia w zaproponowanej wersji Radzie Miejskiej w Kleszczelach.

 

BURMISTRZ

/-/ mgr inż. Aleksander Sielicki

Kleszczele, 14 listopada 2023 r.

Powrót na początek strony